Làm cách nào để tạo phân nhóm mới và quản lý phân nhóm cho sản phẩm?

Khi người bán có nhiều sản phẩm, có thể cài đặt phân nhóm cho sản phẩm nếu cần. Ngoài việc thông qua phân nhóm thành phân loại sản phẩm để dễ quản lý, người bán còn có thể chọn một số lượng lớn sản phẩm trong "Phân nhóm sản phẩm" và đăng trên các kênh liên kết khác nhau.

 

Chú ý:

  1. Phân nhóm hỗ trợ tạo tối đa 3 cấp độ
  2. Không có giới hạn trên đối với số lượng phân nhóm có thể được cài đặt
  3. Một sản phẩm chỉ có thể được thêm vào một phân nhóm sản phẩm
  4. Phân nhóm sản phẩm chỉ hợp lệ trong mô-đun sản phẩm. Khi một sản phẩm được thêm vào kênh và được chỉnh sửa trong "Hộp nháp", sản phẩm cần được cài đặt lại phân nhóm theo cách phân nhóm cửa hàng được cửa hàng kênh hỗ trợ.

 

Quản lý phân nhóm

1. Tạo nhóm

Nhấp vào "Quản lý phân nhóm"> "Tạo mới phân nhóm".

Nhấp vào Tạo mới phân nhóm để tạo nhanh phân nhóm cấp 1. Sau khi đặt tên cho phân nhóm, nhấn OK để hoàn tất.

 

2. Tạo mới phân nhóm con

Nhấp vào phân nhóm cấp 1 và nhấp vào "Tạo mới phân nhóm con " để tạo nhanh phân nhóm cấp 2.

Nhấp vào phân nhóm cấp 2 và nhấp vào " Tạo mới phân nhóm con " để tạo nhanh phân nhóm cấp 3.

 

Có thể thêm tối đa phân nhóm cấp 3.

 

3. Chỉnh sửa phân nhóm

Nhấp vào nút "Chỉnh sửa" của bất kỳ phân nhóm cấp độ nào để sửa đổi tên nhóm.

4. Xóa phân nhóm

Nhấp vào nút "Xóa" của bất kỳ phân nhóm cấp độ đầu tiên nào và sau khi xác nhận xóa, phân nhóm có thể bị xóa.

Chú ý: Nếu xóa phân nhóm cấp 1 thì tất cả các phân nhóm cấp 2 và cấp 3 trong phân nhóm này sẽ bị xóa đồng thời; nếu xóa phân nhóm cấp 2 thì tất cả các phân nhóm cấp 3 trong phân nhóm này sẽ bị xóa cùng một lúc.

Nếu sản phẩm đã được thêm vào phân nhóm hiện tại, trước khi xóa phân nhóm, sản phẩm cần được chuyển sang phân nhóm khác.

 

5. Di chuyển phân nhóm

Nếu không có phân nhóm nào được tạo, sản phẩm sẽ được mặc định chưa phân nhóm. Sau khi lập phân nhóm, người bán có thể thêm một số lượng lớn sản phẩm vào phân nhóm sản phẩm.

Sau khi tích chọn sản phẩm, nhấn "Di chuyển phân nhóm" và chọn phân nhóm cần cài đặt để sửa đổi phân nhóm của sản phẩm.

Xin chú ý: Một sản phẩm chỉ có thể được phân vào một phân nhóm

Bình luận