Ủy quyền cửa hàng TikTok Shop

ShopHub hỗ trợ ủy quyền cửa hàng Tiktok Shop. Sau khi ủy quyền, người bán có thể quản lý đơn hàng, sản phẩm, tồn kho và các chức năng khác của cửa hàng Tiktok Shop trong ShopHub.

Bài viết này được chia thành các phần sau:

  • Quy trình ủy quyền cửa hàng Tiktok Shop
  • Quản lý cửa hàng đã ủy quyền

Chú ý:

  • Cửa hàng ủy quyền không giới hạn
  • Một cửa hàng Tiktok Shop chỉ có thể được ủy quyền cho một tài khoản ShopHub, nếu muốn ủy quyền cho tài khoản khác, bạn cần vào tài khoản ShopHub ban đầu và "xóa cửa hàng" trước khi thao tác
  • Xóa cửa hàng: Dữ liệu kênh sẽ không bị ảnh hưởng. Đơn đặt hàng của cửa hàng trong ShopHub, tất cả sản phẩm trong mô-đun sản phẩm và quan hệ liên kết của mô-đun tồn kho sẽ bị xóa đồng bộ và không thể khôi phục. Vui lòng thao tác cẩn thận!

 

Quy trình ủy quyền

Bước 1. Vào "Ủy quyền"> "Cửa hàng", nhấp vào "Cửa hàng được ủy quyền" ở góc trên bên phải

Bước 2. Chọn Tiktok Shop trong "Nền tảng thương mại điện tử"

Bước 3. Nhập tên cửa hàng tùy chỉnh và nhấp vào "Chuyển đến Ủy quyền"

  • Hiện chỉ hỗ trợ ủy quyền cửa hàng địa phương ở Malaysia, Singapore và Indonesia
  • Cửa hàng ủy quyền không thể ủy quyền lại

Bước 4. Sau khi nhấp để ủy quyền, hãy vào trang chọn trang ủy quyền, chọn trang và nhấp vào " Next "

 

Bước 5. Đăng nhập vào tài khoản cửa hàng tương ứng với trang web và hoàn thành ủy quyền

Sau khi đăng nhập, hãy vào trang xác nhận ủy quyền. Vui lòng kiểm tra thông tin cửa hàng được ủy quyền. Nếu chúng không nhất quán, hãy nhấp vào " Switch Accout " để chuyển đổi tài khoản.

 

Kiểm tra thỏa thuận ủy quyền, nhấp vào " Authorize " để hoàn tất ủy quyền và quay lại ShopHub để nhắc kết quả ủy quyền.

 

 

Quản lý cửa hàng ủy quyền

Sau khi hoàn tất ủy quyền, thông tin cửa hàng Tiktok Shop đã được ủy quyền thành công sẽ hiển thị trong danh sách cửa hàng được ủy quyền và người bán có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó.

 

Nếu có nhiều cửa hàng được ủy quyền, bạn có thể sử dụng chức năng lọc ở góc trên bên phải để nhanh chóng tìm thấy cửa hàng kênh bạn muốn kiểm tra.

 

 

Thao tác

·            Chỉnh sửa: Để chỉnh sửa cửa hàng, bạn có thể sửa đổi "Tên cửa hàng" và "URL cửa hàng".

·            Xóa cửa hàng: Khi một cửa hàng cần được liên kết với một tài khoản ShopHub khác, cửa hàng ban đầu có thể bị hủy liên kết và bị xóa khỏi tài khoản hiện tại

Bình luận