Giới thiệu về chức năng quản lý quyền

Bạn có thể tạo tài khoản phụ và phân quyền cho nhân viên để nhân viên giúp nhân viên quản lý cửa hàng.

 

I. Làm thế nào để sử dụng quản lý quyền

1. Tạo vai trò

Bước 1 Vào [Cài đặt] > [Cài đặt quyền], nhấp vào [Tạo vai trò]

Bước 2 Điền lại thông tin vai trò

Điền lại tên vai trò, ví dụ: Nhân viên Vận hành, Nhân viên Kho, v.v. Theo vị trí công việc của nhân viên (nội dung, tích chọn trang cho phép xem vai trò và hoạt động), nhấp vào "Lưu Vai trò" để hoàn tất.

2. Tạo tài khoản phụ

Bước 1 Vào "Cài đặt" "Cài đặt quyền", nhấp để vào [Tạo tài khoản phụ]

Bước 2 Điền lại thông tin tài khoản phụ

Sau khi chọn vai trò, tài khoản sẽ tự động có hiệu lực đối với nội dung quyền của cấu hình vai trò. Nhấn Lưu để hoàn tất tạo tài khoản phụ. Nhân viên có thể nhập thông qua email để đăng nhập

Bước 3 Ứng dụng tài khoản phụ

Tài khoản phụ đăng nhập vào ShopHub bằng cách điền hộp thư và tiến hành theo quyền của vai trò.

 

II. Quản lý tài khoản phụ

1. Chỉnh sửa/sửa đổi thông tin tài khoản phụ

Nhấp vào [Cài đặt] Quản lý quyền tài khoản phụ], nhấp vào [Tạo thông tin chỉnh sửa tài khoản phụ] để vào, bạn có thể thay đổi nếu cần

Chú ý: Sau khi sửa thông tin tài khoản phụ, thì cần đăng nhập lại mới có hiệu lực.

2. Xóa tài khoản phụ

Nhấp vào [Quyền], nhấp vào [Xóa quản lý] để xóa vai trò.

Chú ý: Sau khi tài khoản phụ đang sử dụng bị xóa, thì sẽ buộc phải đăng xuất khỏi trang đăng nhập khi thực hiện bất kỳ thao tác đăng nhập nào và không thể xóa tài khoản đã xóa.

 

 

III. Quản lý vai trò

1. Chỉnh sửa/sửa đổi vai trò

Nhấp vào Cài đặt quyền > Quyền quản lý vai trò "Có thể chỉnh sửa" để vào trang, bạn theo vai trò

Lưu ý: Sau khi sửa đổi quyền hạn vai trò, tài khoản phụ đang sử dụng cần đăng nhập lại để có hiệu lực.

 

2. Xóa vai trò

Nhấp vào Quản lý>Quản lý vai trò và nhấp vào "Xóa quyền" để xóa vai trò.

Chú ý: Sau khi tài khoản phụ đang sử dụng bị xóa, thì sẽ buộc phải đăng xuất khỏi trang đăng nhập khi thực hiện bất kỳ thao tác đăng nhập nào và không thể xóa tài khoản đã xóa.

Bình luận