Làm thế nào để thiết lập tự động khấu trừ tồn kho?

ShopHub hỗ trợ tính năng tự động khấu trừ tồn kho ở kho ShopHub cho các đơn hàng được giao hàng bên ngoài hệ thống ShopHub và đồng bộ đến ShopHub. (Chức năng này được tắt theo mặc định. Tùy theo nhu cầu thao tác, người bán được hỗ trợ tự bật hoặc tắt chức năng này)

Sau khi đơn hàng được giao hàng trong hệ thống SH, tồn kho sẽ được khấu trừ theo mặc định. Chức năng tự động khấu trừ tồn kho chỉ dành cho các đơn hàng giao hàng ngoài hệ thống SH

 

Các đơn đặt hàng có thể hoàn tất thành công tự động khấu trừ tồn kho cần đáp ứng:

1) SKU kênh và ShopHubSKU đã xây dựng thành công quan hệ liên kết

2) Số lượng trong tồn kho ở kho SH đầy đủ, tránh bị khấu trừ không thành công do hết hàng

3) Thời gian đặt hàng là sau khi tồn kho [Tự động khấu trừ] được bật

4) Trạng thái tích cực của đơn hàng sau khi được đồng bộ là [đã giao hàng] hoặc [đã giao hàng hợp lệ] và không thực hiện khấu trừ tồn kho trong SH

 

Bật tính năng tự động khấu trừ tồn kho

Bước 1 Vào "Cài đặt"> "Cài đặt tồn kho"> "Khấu trừ đơn hàng" và nhấp vào nút bật

_______9929512e-c2ba-45ef-b18e-85f248118ee7.png

Bước 2 Chọn loại hình đơn hàng cần tự động khấu trừ tồn kho, chọn và nhấp "OK" để hoàn tất thiết lập bật

Lưu ý: Đơn hàng POS hiện chỉ tại là chỉ đến đơn hàng SHOPLINE POS

 

Bước 3 Chọn phương thức khấu trừ

  • Khấu trừ một phần: Khi tồn kho của một phần SKU trong đơn hàng không đủ, số lượng tồn kho hiện có sẽ bị khấu trừ
  • Khấu trừ toàn bộ đơn hàng: Khi tồn kho của một phần SKU trong đơn hàng không đủ, việc khấu trừ toàn bộ đơn hàng không thành công

  

Quản lý tự động khấu trừ các loại hình đơn hàng tồn kho

Sau khi bật cài đặt tự động khấu trừ, trang hỗ trợ sửa đổi loại hình đơn đặt hàng tự động khấu trừ và các quy tắc mới sẽ có hiệu lực đối với các đơn đặt hàng được đặt sau khi loại hình đơn đặt hàng được sửa đổi

 

Tắt chức năng tự động khấu trừ tồn kho

Vào "Cài đặt"> "Cài đặt tồn kho"> "Khấu trừ đơn hàng" và tắt nút Bật

  • Có thể xem kết quả tự động khấu trừ bổ sung tồn kho ở đâu?

1) Các đơn hàng đều có thể kiểm tra trạng thái khấu trừ tồn kho và lý do khấu trừ không thành công trên trang [Đã giao hàng], [Đã giao hàng hợp lệ].

2) Nếu khấu trừ thành công, bạn có thể xem lịch sử khấu trừ tồn kho trong nhật ký thao tác. Khấu trừ có thể thực hiện bởi thủ công hoặc hệ thống.

 

  • Sau khi tự động khấu trừ bổ sung không thành công, làm thế nào để thực hiện khấu trừ tồn kho cho đơn hàng?

1) Có thể khấu trừ bổ sung đơn hàng theo cách thủ công trên các trang [Đã giao hàng], [Đã giao hàng hợp lệ];

2) Hệ thống tự động thực hiện một lần logic khấu trừ bổ sung tồn kho cho các đơn hàng đủ điều kiện vào buổi sáng mỗi ngày;

 Bình luận