Ánh xạ danh mục là gì?

Ánh xạ danh mục đề cập đến quan hệ tương ứng lẫn nhau của các danh mục sản phẩm giữa các kênh hoặc trang web khác nhau. Khi sản phẩm được di chuyển hoặc sao chép, danh mục sản phẩm sẽ được thay đổi theo quan hệ ánh xạ danh mục kênh do ShopHub cấu hình và được chuyển đổi thành danh mục sản phẩm của kênh hoặc trang web hiện tại.

 

ShopHub duy trì quan hệ ánh xạ giữa danh mục sản phẩm ShopHub và danh mục sản phẩm của từng kênh trong hệ thống. Để biết quan hệ ánh xạ sản phẩm cụ thể và ID danh mục sản phẩm ShopHub, hãy xem: Tệp đính kèm

 

Trong các trường hợp sau, danh mục sản phẩm tương ứng được chọn tự động cho sản phẩm được tạo theo quan hệ ánh xạ.

  1. Thêm vào cửa hàng: Thêm sản phẩm từ [Thư viện sản phẩm] vào [Cửa hàng kênh]
  2. Sao chép hộp nháp: sao chép sản phẩm trong hộp nháp kênh
  3. Di chuyển sản phẩm: sản phẩm trực tuyến của kênh A được chuyển sang kênh B thông qua chức năng [Di chuyển sản phẩm]
  4. Lưu dưới dạng sản phẩm ShopHub: kênh sản phẩm trực tuyến được lưu dưới dạng sản phẩm thư viện sản phẩm ShopHub

Bình luận