Làm cách nào để quản lý chương trình khuyến mãi chiết khấu Shopee?

ShopHub hỗ trợ xem và quản lý chương trình khuyến mãi chiết khấu Shopee, chỉnh sửa chương trình khuyến mãi nhanh chóng, theo dõi tiến độ chương trình theo thời gian thực, nâng cao giao dịch tại cửa hàng.

 

Hai trạng thái của chương trình khuyến mãi chiết khấu:

Chưa bắt đầu: Tạo chương trình khuyến mãi chiết khấu thành công nhưng chưa bắt đầu

Đang diễn ra: Chương trình khuyến mãi chiết khấu đang diễn ra

 

Bài viết này bao gồm các chương sau:

  •  Làm thế nào để tạo chương trình khuyến mãi chiết khấu?
  •  Làm sao để đồng bộ các chương trình khuyến mãi chiết khấu?
  • Quản lý chương trình khuyến mãi chiết khấu

 

1. Làm thế nào để tạo chương trình khuyến mãi chiết khấu?

Hỗ trợ tạo và chỉnh sửa chương trình khuyến mãi chiết khấu trong ShopHub.

Bước 1 Ủy quyền cửa hàng Shopee (cửa hàng Shopee cần được ủy quyền trước khi tạo chương trình khuyến mãi chiết khấu Shopee. Nếu gian hàng Shopee đã được ủy quyền thì có thể bỏ qua bước này)

"Ủy quyền" > "Cửa hàng", nhấp vào "Ủy quyền" cửa hàng ở góc trên bên phải, chọn Shopee, điền tên cửa hàng và nhấp "Đi đến Ủy quyền"

Chi tiết tham khảo tại: Ủy Quyền Cửa Hàng Shopee

 

Bước 2 Tạo chương trình khuyến mãi chiết khấu

1) "Khuyến mãi" > "Chương trình khuyến mãi chiết khấu", nhấp vào "Tạo khuyến mãi chiết khấu" ở góc trên bên phải, vào trang thông tin cơ bản về chương trình khuyến mãi chiết khấu và điền thông tin liên quan

Lưu ý:

  • Thời gian chương trình phải dưới 180 ngày
  •  Thời gian bắt đầu muộn hơn thời gian hiện tại và thời gian kết thúc phải muộn hơn thời gian bắt đầu hơn 1 giờ

 

2) Nhấp vào "+ Thêm sản phẩm", chọn sản phẩm cần tiến hành chương trình khuyến mãi trong cửa hàng, nhấp vào "OK"

Lưu ý: Mỗi chương trình khuyến mãi chỉ được chọn tối đa 50 sản phẩm

 

3) Chỉnh sửa thông tin sản phẩm khuyến mại, điền [Chiết khấu] và [Giá chiết khấu], cài đặt [Tồn kho khuyến mãi] và [Giới hạn mua]

  • Bật: Bật nút [Bật] và SKU này sẽ tham gia chương trình khuyến mãi chiết khấu
  •  Tồn kho khuyến mãi

Giới hạn: Có giới hạn trên về số lượng tồn kho tham gia chương trình

Không giới hạn: Số lượng tồn kho tham gia chương trình đồng nhất với tồn kho của sản phẩm

  • Giới hạn mua

Giới hạn: điền vào số lượng của sản phẩm và có giới hạn về số lượng sản phẩm mà người tiêu dùng mua. 0< Điền số lượng ≤ Tồn kho sản phẩm

Không giới hạn: Không giới hạn số lượng người tiêu dùng mua sản phẩm này

  • Chỉnh sửa hàng loạt: Hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt về chiết khấu, tồn kho khuyến mãi, giới hạn mua đối với sản phẩm khuyến mãi Khi chọn "Không cập nhật" trong [Tồn kho khuyến mãi] và [Giới hạn mua], rồi nhấp vào [Áp dụng cho tất cả], tồn kho khuyến mãi đã được điền và giới hạn mua sẽ không bị sửa đổi

4) Nhấp vào "Phát hành" ở góc dưới bên phải và chương trình khuyến mãi chiết khấu này sẽ chuyển sang trạng thái [Chưa bắt đầu]. Khi chương trình khuyến mãi chiết khấu bắt đầu, sẽ được chuyển sang trạng thái [Đang diễn ra]

 

2. Làm thế nào để đồng bộ chương trình khuyến mãi chiết khấu?

Hỗ trợ đồng bộ thủ công chương trình khuyến mãi chiết khấu Shopee đang diễn ra về quản lý Shophub

2.1 Đồng bộ hàng loạt khuyến mãi chiết khấu tại cửa hàng

Bước 1 "Khuyến mãi" > "Chương trình khuyến mãi chiết khấu", bấm vào "Đồng bộ khuyến mãi chiết khấu" ở góc trên bên phải

 

Bước 2 Chọn cửa hàng cần đồng bộ khuyến mãi chiết khấu, nhấp "OK" ở góc dưới bên phải, khuyến mãi chiết khấu trong cửa hàng Shopee sẽ được đồng bộ về ShopHub

2.2 Chương trình khuyến mãi chiết khấu đồng bộ đơn

Ở trạng thái [Đang diễn ra] và [Chưa bắt đầu], chọn chương trình khuyến mãi chiết khấu cần đồng bộ và nhấp vào "Đồng bộ" ở bên phải. Chương trình khuyến mãi chiết khấu này sẽ được đồng bộ với cửa hàng Shopee tương ứng

 

3. Quản lý chương trình khuyến mãi chiết khấu

Sau khi tạo chương trình khuyến mãi chiết khấu thành công, ShopHub hỗ trợ các thao tác "Chỉnh sửa", "Đồng bộ", "Xóa" và "Kết thúc" chương trình khuyến mãi chiết khấu ở trạng thái [Đang diễn ra] và [Chưa bắt đầu].

3.1 Ở trạng thái [Đang diễn ra], ShopHub hỗ trợ các thao tác "Chỉnh sửa", "Đồng bộ" và "Kết thúc" chương trình khuyến mãi chiết khấu

"Chỉnh sửa": Hỗ trợ sửa tên khuyến mãi chiết khấu, thời gian kết thúc khuyến mãi, thêm/xóa sản phẩm

"Kết thúc": Chương trình khuyến mại chiết khấu này sẽ chấm dứt và kết thúc

Lưu ý: Khi điều chỉnh thời gian kết thúc khuyến mãi chỉ được phép điều chỉnh sớm hơn thời gian kết thúc ban đầu

3.2 Ở trạng thái [Chưa bắt đầu], ShopHub hỗ trợ các thao tác "Chỉnh sửa", "Xóa" và "Đồng bộ" chương trình khuyến mãi chiết khấu

"Chỉnh sửa": Hỗ trợ sửa tên khuyến mãi chiết khấu, thời gian kết thúc khuyến mãi, thêm/xóa sản phẩm

"Xóa": Chương trình khuyến mãi chiết khấu này sẽ bị xóa

 

Bình luận