Làm cách nào để sử dụng chức năng SKU kết hợp?

ShopHub hỗ trợ tạo SKU kết hợp. Bạn có thể chọn một hoặc một số SKU trong kho ShopHub, kết hợp các SKU này thành SKU mới theo tỷ lệ nhất định. Thêm một SKU kết hợp mới trong quá trình tạo sản phẩm và đồng bộ với từng kênh để bán hàng kết hợp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng. Đồng thời, khi SKU kênh và SKU kết hợp trong tồn kho ở kho ở trạng thái hoàn toàn đồng nhất, quan hệ liên kết sẽ tự động được thiết lập. Khi sản phẩm SKU kết hợp được bán thành công trong cửa hàng kênh, tồn kho ở kho của SKU phụ bao gồm trong SKU kết hợp sẽ được khấu trừ đồng bộ.

 

Bài viết này bao gồm các chương sau:

  • Làm cách nào để tạo SKU kết hợp?
  • Làm cách nào để đăng SKU kết hợp được tạo thành công lên cửa hàng kênh?
  • Làm cách nào để tính số lượng tồn kho của SKU kết hợp?

 

I. Làm cách nào để tạo SKU kết hợp?

Bước 1 "Tồn kho" > "Tồn kho ở kho", nhấp vào "Tạo SKU kết hợp" ở góc trên bên phải để vào trang điền thông tin cơ bản

Bước 2 Điền thông tin cơ bản của SKU kết hợp và chọn thêm SKU tồn kho, nhấp vào "OK", SKU tồn kho đã chọn sẽ được thêm vào trang chi tiết thông tin cơ bản

  • Việc thêm SKU chỉ hỗ trợ SKU tồn kho ở kho
  • Một SKU kết hợp không thể có các SKU phụ trùng lặp.

Lưu ý: Có tối đa 10 SKU tồn kho ở kho trong một SKU kết hợp

Ví dụ: Tạo SKU kết hợp mới với tiêu đề [Kettle*1 + Cup*2], chọn 1 ấm nước và 2 cốc nước

 

Bước 3 Sửa đổi thông tin sản phẩm, điền số lượng từng sản phẩm vào SKU kết hợp và chọn kho mà SKU kết hợp cần thêm vào sau khi tạo thành công, bấm "Lưu" ở góc dưới bên phải, SKU kết hợp là đã tạo thành công và thêm vào tồn kho ở kho

 

 

II. Làm cách nào để áp dụng SKU kết hợp được tạo thành công?

SKU kết hợp được tạo thành công sẽ được điền vào sản phẩm kênh dưới dạng SKU độc lập. Khi người mua chọn SKU kết hợp này để đặt hàng, thì họ sẽ mua dưới dạng kết hợp SKU phụ trong SKU kết hợp.

1. Tạo sản phẩm mới bao gồm SKU kết hợp

Tạo sản phẩm mới, điền SKU kết hợp vào SKU của sản phẩm mới và đăng trong cửa hàng kênh để bán.

Bước 1 "Sản phẩm" > "Thư viện sản phẩm", bấm "Tạo sản phẩm" ở góc trên bên phải để vào trang chi tiết sản phẩm

 

Bước 2 Điền thông tin sản phẩm, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bấm “Lưu”, sản phẩm mới được tạo thành công

Lưu ý: [ShopHub SKU ] cần đồng nhất với SKU kết hợp được tạo thành công.

Ví dụ: Tạo "Tiêu đề sản phẩm" là [Kettle*1 + Cup*2], điền "ShopHub SKU" và SKU kết hợp được tạo thành công là [shuihu*1shuibei*2]

 

Bước 3 "Sản phẩm" > "Thư viện sản phẩm", chọn sản phẩm đã tạo thành công, nhấn "Thêm vào cửa hàng" bên dưới, chọn cửa hàng cần thêm và nhấn "Xác nhận". Sản phẩm được thêm vào hộp nháp của cửa hàng

Bước 4 "Sản phẩm"> "SHOPLINE", nhấp vào "Hộp nháp" trên thanh trạng thái, chọn sản phẩm SKU kết hợp, nhấp vào "Chỉnh sửa" để hoàn thành thông tin sản phẩm. Sau khi điền xong, nhấp vào "Đăng" ở góc dưới bên phải và các sản phẩm của SKU kết hợp sẽ được đăng trong cửa hàng kênh

 

Bước 5 Thực hiện liên kết SKU.

Xây dựng quan hệ liên kết giữa SKU kết hợp và SKU kênh để thực hiện khấu trừ tồn kho thông qua quan hệ liên kết này.

Vui lòng tham khảo: Liên kết SKU là gì?

Lưu ý: Nếu không có liên kết SKU, khi các sản phẩm có SKU kết hợp được bán trong cửa hàng kênh, tồn kho ở kho ShopHub sẽ không thể khấu trừ đồng bộ

 

 

2. Sử dụng SKU kết hợp để sửa đổi SKU trong sản phẩm đang được bán:

Khi cần thêm SKU kết hợp vào sản phẩm đang bán, bạn có thể thêm hoặc sửa đổi SKU trên trang chi tiết sản phẩm để đảm bảo SKU kết hợp xuất hiện trong kênh sản phẩm cần bán và người mua có thể chọn mua .

 

III. Làm thế nào để tính số lượng tồn kho của SKU kết hợp?

SKU kết hợp được kết hợp từ SKU trong tồn kho ở kho. Trước tiên, cài đặt số lượng tỷ lệ phối ghép của SKU được kết hợp, sau đó tính toán số lượng tồn kho của SKU kết hợp dựa trên tồn kho khả dụng của SKU và số lượng tỷ lệ phối ghép. Trong trường hợp liên kết SKU, khi SKU kết hợp được bán dưới dạng sản phẩm trong cửa hàng kênh, tồn kho của SKU phụ tương ứng với kho sẽ được khấu trừ đồng bộ.

 

Công thức tính toán:

Số lượng tỷ lệ phối ghép = số lượng SKU kết hợp trong một SKU kết hợp duy nhất

Giá trị tồn kho của SKU kết hợp = giá trị tối thiểu trong số (tồn kho khả dungk/số lượng tỷ lệ phối ghép) của từng SKU được kết hợp

Số lượng khấu trừ SKU được kết hợp = số lượng SKU kết hợp đã bán * số lượng tỷ lệ phối ghép

 

Làm cách nào để tính tồn kho khả dụng của SKU kết hợp?

Ví dụ: SKUa=ấm nước, tồn kho khả dụng của SKUa là 20

      SKUb=cốc, tồn kho khả dụng của SKUb là 30

SKU kết hợp: SKUa*1+SKUb*2= SKUc (ấm nước*1+cốc*2)

Tồn kho ở kho của SKU kết hợp (SKUc) = MIN(20/1, 30/2) = 15. Do đó, tồn kho khả dụng của SKUc là 15

 

Làm cách nào để tính số lượng khấu trừ tồn kho trong ShopHub?

Trong cửa hàng kênh, SKUc*n đã bán sẽ khấu trừ đồng bộ [SKUa=1*n] và [SKUb=2*n] từ tồn kho ở kho của ShopHub

 

 

 

 

Bình luận