Làm thế nào để tiến hành kiểm kê tồn kho?

ShopHub hỗ trợ kiểm kê số lượng tồn kho hiện tại của sản phẩm hiện ở trong kho thực tế và so sánh số lượng tồn kho ở kho. Có thể kiểm tra toàn bộ hoặc một phần số lượng tồn kho của sản phẩm trong kho, nắm bắt chính xác tình hình có thể bán của sản phẩm ở trong kho, tăng cường quản lý tồn kho.

Có 3 trạng thái của phiếu kiểm kê:

  • Chờ kiểm kê: Sau khi tạo thành công phiếu kiểm kê, thì phiếu sẽ được chuyển sang trạng thái chờ kiểm kê.
  • Đang kiểm kê: Đã hoàn thành kiểm kê số lượng một phần SKU trong phiếu kiểm kê, nhưng vẫn còn một phần số lượng SKU chưa kiểm kê.
  • Đã hoàn thành: Đã hoàn thành kiểm kê xong số lượng SKU cần kiểm kê trong phiếu kiểm kê.

 

1. Tạo phiếu kiểm kê

Bước 1 "Tồn kho" > "Kiểm kê", nhấp vào "Tạo phiếu kiểm kê" ở góc trên bên phải

Bước 2 Điền các thông tin cơ bản, chọn "Kho hàng" và "Loại hình kiểm kê", nhấp vào "Thêm SKU", chọn sản phẩm bạn muốn kiểm kê và nhấp vào "OK"

(1) Loại hình kiểm kê: ShopHub hỗ trợ có thể chọn "Kiểm kê theo SKU" hoặc "Kiểm kê theo kho"

   a. Kiểm kê theo SKU: thêm SKU cần kiểm kê

   b.Kiểm kê theo kho: chọn kho cần kiểm kê, phiếu kiểm kê bao gồm tất cả các SKU có trong kho này

(2) Một phiếu kiểm kê có thể chứa tối đa 1000 SKU, nếu vượt quá giới hạn này, hệ thống sẽ tự động tạo nhiều phiếu kiểm kê

Bước 3 Sản phẩm cần kiểm đếm được thêm vào trang chi tiết phiếu kiểm kê, nhấp vào "Tạo" ở góc dưới bên phải và phiếu kiểm kê được tạo thành công

 

2. Luồng trạng thái phiếu kiểm kê

Sau khi tạo phiếu kiểm kê thành công, phiếu kiểm kê sẽ được chia thành 3 trạng thái: [Chờ kiểm kê], [Đang kiểm kê] và [Đã hoàn thành], chứng từ xuất nhập kho tương ứng sẽ được tạo ra, kết quả kiểm kê sẽ được xác nhận và được điều chỉnh vào tồn kho ở kho để bạn kiểm tra và theo dõi kiểm kê bất cứ lúc nào

(1) Chờ kiểm kê

Phiếu kiểm kê được tạo thành công sẽ được chuyển sang trạng thái [Chờ kiểm kê]. Ở trạng thái này, bạn có thể chọn "Bắt đầu kiểm kê" hoặc "Xóa" để thao tác kiểm kê

  • Bắt đầu kiểm kê: Nhấp vào "Bắt đầu kiểm kê" để chính thức bắt đầu kiểm kê SKU trong kho, kiểm kê này sẽ chuyển sang trạng thái [Đang kiểm kê]
  • Xóa: Bấm “Xóa”, phiếu kiểm kê này sẽ được xác nhận và xóa

 

(2) Đang kiểm kê

SKU trong phiếu kiểm kê bắt đầu tiến hành kiểm kê. Ở trạng thái [Chờ kiểm kê], sau khi nhấp vào "Bắt đầu kiểm kê", phiếu kiểm kê sẽ chuyển sang trạng thái này. Ở trạng thái [Đang kiểm kê], bạn có thể truy vấn tiến trình kiểm kê SKU, ghi lại và lưu số lượng SKU mới nhất đã được kiểm kê và lưu lại các ghi chú có liên quan

Làm cách nào để chỉnh sửa số lượng SKU của phiếu kiểm kê?

Bước 1 Trên trang chi tiết của [Đang kiểm kê], nhấp vào "Bắt đầu kiểm kê" để vào trang thông tin cơ bản của phiếu kiểm kê

 

Bước 2 Nhập số lượng mới nhất sau khi được kiểm kê của SKU ở kho trong "Số lượng kiểm kê"

  • [Số lượng tồn kho] < [Số lượng kiểm kê], [Kết quả kiểm kê] sẽ hiển thị "Tồn kho dư thừa"
  • [Số lượng tồn kho] = [ Số lượng kiểm kê], [Kết quả kiểm kê] sẽ hiển thị "Tồn kho cân bằng"
  • [Số lượng tồn kho] > [Số lượng kiểm kê], [Kết quả kiểm kê] sẽ hiển thị "Tồn kho âm"
  • Nhấp “Lưu”: lưu kết quả kiểm kê lần này, trạng thái phiếu kiểm kê vẫn là [Đang kiểm kê], được phép kiểm kê tiếp và sửa đổi số liệu kiểm kê
  • Nhấp “Hoàn thành kiểm kê”: trạng thái phiếu kiểm kê sẽ chuyển sang [Đã hoàn thành]. SKU có số lượng kiểm kê chưa được lấp đầy mặc định là không cần kiểm kê

 

(3) Đã hoàn thành

Sau khi hoàn thành số lượng SKU cần kiểm đếm trong phiếu kiểm kê, trạng thái của phiếukiểm kê sẽ chuyển sang trạng thái [Đã hoàn thành]. Ở trạng thái [Đã hoàn thành], có thể thực hiện điều chỉnh tồn kho dựa trên số lượng SKU được kiểm đếm.

a. Nhấp “Xem”: hỗ trợ xem các thông tin cơ bản của phiếu kiểm kê

b. Nhấp vào "Điều chỉnh tồn kho": Thay thế số lượng SKU được kiểm kê bằng số lượng tồn kho ở kho

Vào trang thông tin cơ bản của phiếu điều chỉnh tồn kho, nhấp vào "Điều chỉnh tồn kho" ở góc dưới bên phải và số lượng tồn kho ở kho sẽ được thay thế bằng số lượng được kiểm kê

 

 

 

Bình luận