Làm thế nào để tạo phiếu điều chuyển?

ShopHub hỗ trợ điều chỉnh số lượng SKU giữa các kho trong hệ thống và hình thành phiếu điều chuyển để ghi lại quá trình điều chuyển.

Có 5 trạng thái của phiếu điều chuyển:

 • Chờ xuất kho: Sau khi tạo phiếu điều chuyển thành công, phiếu điều chuyển chuyển vào trạng thái chờ xuất kho.
 • Điều chuyển trên đường: Sản phẩm trong phiếu điều chuyển đã xuất kho, và chưa được điền viết số lượng nhận hàng
 • Nhập kho một phần: Một phần SKU trong phiếu điều chuyển đã được xác nhận đã nhận hàng và nhập kho, nhưng vẫn còn một phần SKU chưa điền số lượng nhận hàng.
 • Đã nhập kho: Toàn bộ SKU trong phiếu điều chuyển đã được xác nhận đã nhận hàng và nhập kho.
 • Đã hủy: Phiếu điều chuyển bị hủy sẽ được chuyển sang trạng thái này.

1. Tạo phiếu điều chuyển

Bước 1 "Tồn kho" > "Phiếu điều chuyển", nhấp "Tạo phiếu điều chuyển" để vào trang điền thông tin cơ bản

Bước 2 Chọn "Kho xuất" và "Kho nhập", nhấp vào "Thêm SKU", chọn SKU cần điều chuyển và nhấp vào "OK". SKU được chọn sẽ được thêm vào trang thông tin cơ bản để tạo phiếu điều chuyển.

Bước 3 Điền "Chi phí đơn vị" và "Số lượng điều chuyển" trên trang thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển, và nhấp vào "Tạo" sau khi điền xong. Phiếu điều chuyển được tạo.

 • Tồn kho khả dụng= Tồn kho ở kho– Số lượng chưa giao hàng
 • Tồn kho khả dụng ≥ Số lượng điều chuyển

 

2. Luồng trạng thái phiếu điều chuyển

Sau khi phiếu điều chuyển được tạo thành công, phiếu điều chuyển sẽ được chia thành 5 trạng thái: [Chờ xuất kho], [Điều chuyển trên đường], [Nhập kho một phần], [Đã nhập kho] và [Đã hủy], chứng từ xuất nhập kho tương ứng được tạo để bạn có thể kiểm tra, theo dõi tình hình điều chuyển bất cứ lúc nào.

(1) Chờ xuất kho

Phiếu điều chuyển được tạo thành công sẽ chuyển sang trạng thái chờ xuất kho. Trong trạng thái chờ xuất kho, bạn có thể xuất phiếu điều chuyển theo quy trình nghiệp vụ và gửi cho nhân viên quản lý kho liên quan để chuẩn bị cho việc điều chuyển sản phẩm.

Bước 1 Xuất phiếu điều chuyển

"Chờ xuất kho" > "Xem" để vào trang thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển. Bấm "Xuất" ở góc trên bên phải để xuất các thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển này.

Bước 2 Xác nhận xuất kho

Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị, có thể xác nhận xuất kho sản phẩm trên trang thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển.

"Tồn kho" > "Phiếu điều chuyển" > "Chờ xuất kho" > "Xem", vào trang thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển, nhấp vào "Xuất kho" ở góc dưới bên phải, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện và nhấp vào "OK". Sản phẩm theo phiếu điều chuyển bắt đầu xuất kho.

(2) Điều chuyển trên đường

Phiếu điều chuyển đã được xác nhận xuất kho sẽ được chuyển sang trạng thái [Điều chuyển trên đường]. "Tồn kho"> "Phiếu điều chuyển"> "Điều chuyển trên đường"> "Nhận hàng nhập kho", vào trang thông tin cơ bản của lệnh điều chuyển, có thể điền số lượng [Nhập kho lần này] và [Sản phẩm lỗi lần này].

 • Sản phẩm lỗi lần này : Quý khách có thể điền số lượng sản phẩm bị mất, lỗi trong quá trình điều chuyển
 • Số lượng điều chuyển = Nhập kho lần này + Sản phẩm lỗi lần này
 • Tổng số tiền điều chuyển = Số lượng điều chuyển * Chi phí đơn vị

(3) Nhâp kho một phần

Ở trạng thái [Điều chuyển trên đường], sau khi một phần SKU được xác nhận là đã nhận hàng và nhập kho, phiếu điều chuyển sẽ chuyển sang trạng thái [Nhập kho một phần]

"Tồn kho" > "Phiếu điều chuyển" > "Nhập kho một phần", nhấp vào "Nhận hàng nhập kho" để vào trang thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển. Có thể tiếp tục cập nhật số lượng [Nhập kho lần này] và [Sản phẩm lỗi lần này] của SKU.

Chú ý: [Nhập kho lần này] và [Sản phẩm lỗi lần này] có thể tùy chọn, dữ liệu cần điền phải lớn hơn 0 và [Nhập kho lần này] / [Sản phẩm lỗi lần này] = Số lượng điều chuyển – Đã nhập kho – Sản phẩm lỗi đã nhập kho

(4) Đã nhập kho

Khi đã nhận đủ toàn bộ SKU trong phiếu điều chuyển, hoàn thànhđiền đầy đủ số lượng và xác nhận đã nhận hang nhập kho, phiếu điều chuyển này sẽ được chuyển sang trạng thái [Đã nhập kho].

Khi thỏa mãn [Số lượng điều chuyển] = [Đã nhập kho] + [Sản phẩm lỗi đã nhập kho] thì quá trình phiếu điều chuyển đã hoàn thành và chuyển sang trạng thái Đã nhập kho.

 • Sản phẩm lỗi đã nhập kho: Số lượng sản phẩm lỗi trong quá trình điều chuyển sẽ được xác nhận và nhập kho, sau khi nhập kho hệ thống sẽ tự động tạo phiếu xuất kho để khấu trừ tồn kho tương ứng.

 

(5) Đã hủy

Hỗ trợ hủy phiếu điều chuyển đã tạo thành công. Ở các trạng thái [Chờ xuất kho] và [Điều chuyener trên đường] có thể thực hiện thao tác hủy phiếu điều chuyển.

 

A. Làm thế nào để hủy phiếu điều chuyển trong trạng thái [Chờ xuất kho]?

Bước 1 "Tồn kho" > "Phiếu điều chuyển", ở trạng thái [Chờ xuất kho] nhấn "Xem" để vào trang thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển

Bước 2 Nhấp vào "Hủy phiếu điều chuyển" ở góc dưới bên phải và phiếu điều chuyển sẽ được xác nhận và xóa

 

B. Làm thế nào để hủy phiếu điều chuyển trong trạng thái [Điều chuyển trên đường]?

Bước 1 "Tồn kho" > "Phiếu điều chuyển", ở trạng thái [Điều chuyển trên đường], bấm vào "Nhận hang nhập kho" để vào trang thông tin cơ bản của phiếu điều chuyển

Bước 2 Nhấp vào "Hủy phiếu điều chuyển" ở góc dưới bên phải và phiếu điều chuyển sẽ được xác nhận và xóa

 

 

 

 

 

Bình luận