​​Làm thế nào để tạo và quản lý thông tin nhà cung cấp?

ShopHub hỗ trợ tạo nhà cung cấp, quản lý và duy trì thông tin nhà cung cấp. Theo các nhu cầu nghiệp vụ khác nhau, bạn có thể trực tiếp lấy thông tin nhà cung cấp, giúp bạn sắp xếp hợp lý và linh hoạt tiến hành các hoạt động nghiệp vụ liên quan.

 

Các bước thao tác cụ thể như sau:

Bước 1 Tạo nhà cung cấp

[Mua hàng] > [Nhà cung cấp], nhấp vào "Tạo nhà cung cấp" ở góc trên bên phải. Điền thông tin cụ thể theo yêu cầu giao diện và nhấp vào "OK"

 

Bước 2 Quản lý nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp được tạo thành công có thể được [Chỉnh sửa] và [Xóa]

[Chỉnh sửa] Sửa đổi tên nhà cung cấp, số điện thoại và địa chỉ

[Xóa] Xóa thông tin nhà cung cấp đã thêm

 

 

Bình luận