Khác biệt giữa ghi chép xuất nhập kho và nhật ký thao tác là gì?

Ghi chép xuất nhập kho: Ghi chép xuất nhập kho chủ yếu ghi lại các thay đổi dữ liệu tồn kho ở kho trong ShopHub. Cung cấp ghi chép nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho, lịch sử cập nhật tồn kho. Quản lý dựa trên dữ liệu thông tin luồng trong tồn kho ở kho, có thể nắm bắt dữ liệu tồn kho sản phẩm trong thời gian thực.

Nhật ký thao tác: Nhật ký thao tác ghi lại sự thay đổi dữ liệu của tồn kho kênh trong hệ thống ShopHub, có thể theo dõi các thay đổi dữ liệu của tồn kho kênh đã được thực hiện trong hệ thống.

Chú ý: Ghi chép tồn kho ở kho trước ngày 7 tháng 3 năm 2023 đều ở trong nhật ký thao tác.

 

1. Ghi chép xuất nhập kho

Trong ghi chép xuất nhập kho, có thể tìm thấy thông tin như thời gian thao tác và loại hình thao tác của thay đổi tồn kho ở kho tương ứng với SKU

(1) Tìm ghi chép:

a.Lọc

Có thể lọc theo tên kho, loại chứng từ, thời gian thao tác để nhanh chóng xác định được ghi chép xuất nhập kho của sản phẩm cần tìm

"Tồn kho" > "Ghi chép xuất nhập kho", nhấp vào "Lọc", chọn thông tin đã chọn và nhấp vào "Xác nhận"

b. Tìm kiếm theo SKU ShopHub

Theo SKU, có thể trực tiếp xác định ghi chép chi tiết xuất khập kho của SKU.

(2) Xem ghi chép:

 "Tồn kho"> "Ghi chép xuất nhập kho", bạn có thể tìm kiếm thông tin như biến động tồn kho của SKU trong kho, loại hình thao tác và thời gian thao tác

 

 

2. Nhật ký thao tác

  • Thời gian thao tác: thời gian cụ thể của nội dung thao tác trong Shophub
  • Mô đun: ShopHub được chia thành 2 mô đun thao tác là tồn kho ở kho và tồn kho kênh
  • Loại hình thao tác: bao gồm sửa đổi thủ công, khấu trừ đơn hàng, đẩy tồn kho ShopHub, xóa SKU ShopHub, khóa biến động tồn kho, bổ sung tồn kho của đơn hàng, v.v.
  • Đối tượng thao tác: SKU sản phẩm
  • Nội dung thao tác: mô tả cụ thể nội dung thao tác
  • Người thao tác: thao tác hệ thống hoặc thủ công

(1) Làm cách nào để tìm nội dung thao tác trong ShopHub?

  a. Nhập SKU

Có nhiều thao tác trong hệ thống. Trước khi lọc, bạn có thể đánh giá và chọn xem thao tác đó là về [Sản phẩm kênh] hay [SKU ShopHub]

"Tồn kho" > "Nhật ký thao tác", chọn [Sản phẩm kênh] hoặc [SKU ShopHub] ở góc trên bên trái, nhập SKU cần tìm và nhấp vào biểu tượng ??

 

b. Tiến hành [Lọc]

"Tồn kho" > "Nhật ký thao tác", nhấp vào "Lọc" ở góc trên bên phải và chọn nội dung trong "Mô-đun lọc", "Loại hình thao tác" và "Thời gian thao tác" để định vị và tìm nội dung thao tác cần tìm.

(2) Thao tác không thành công

Trong nhật ký thao tác, [Thao tác thành công] và [Thao tác không thành công] trong Shophub được chia thành hai phần. Bạn có thể xem các ghi chép thay đổi về thao tác không thành công trong tab [Thao tác không thành công].

 

Bình luận