Làm cách nào để chia tách gói hàng và giao hàng trong ShopHub?

Chia tách gói hàng

Khi đơn đặt hàng ở trạng thái [Chờ xử lý], gói hàng mặc định hỗ trợ thao tác [Chia tách gói hàng] và một thao tác chia đơn lẻ chỉ có thể chia tách một gói hang mới từ gói hang mặc định. (Đơn hàng Shopee kỳ này không hỗ trợ giải nén)

Các thao tác chia tách không được hỗ trợ cho các loại đơn đặt hàng sau:

 1. Đơn hàng Tiktok Shop chỉ có một sku trong gói hàng mặc định (ví dụ: đơn hàng có 2 sku a không thể chia tách được; đơn hàng có 2 sku a và b hỗ trợ chia tách)
 2. Chỉ có 1 đơn hàng sku trong gói hàng mặc định
 3. Đơn đặt hàng Tokopedia không được chấp nhận
 4. Đơn hàng ở trạng thái đăng ký số vận đơn
 5. Số gói hàng chia tối đa là 10 gói, bao gồm cả gói hàng mặc định

Lưu ý

 1. Định nghĩa gói hàng mặc định: Khi đồng bộ hóa đơn hàng, gói hàng đầu tiên ở trạng thái [Chờ xử lý] là gói hàng mặc định. (Hiện tại chỉ có gói hàng mặc định hỗ trợ chia tách)
 2. Việc chia tách kênh khác nhau được thực hiện theo những cách khác nhau
Kênh Logic thực hiện chia tách
SHOPLINE V1 ShopHub chia tách cục bộ, chỉ gói hàng mặc định được đồng bộ hóa với nền chính thức
Tokopedia ShopHub chia tách cục bộ, chỉ gói hàng mặc định được đồng bộ hóa với nền chính thức
Đơn đặt hàng thủ công ShopHub chia tách cục bộ
SHOPLINE V2

1. Chia tách cục bộ cho ShopHub ở trạng thái chờ xử lý và chờ giao hàng

2. Sau khi giao hàng được gửi, gói hàng sẽ được đồng bộ hóa với nền chính thức

Lazada

1. Chia tách cục bộ cho ShopHub ở trạng thái chờ xử lý

2. Sau khi đăng ký thành công số vận đơn, đảm bảo nó đồng nhất với nền chính thức

Tiktok Shop Chia tách gói và đồng bộ hóa với nền chính thức

 

Quy trình thao tác

Bước 1. Đơn hàng trạng thái [Chờ xử lý] - Chia tách gói hàng

Ở trạng thái [Chờ xử lý], chọn gói hàng cần chia tách và nhấp vào "Chia tách gói hàng" ở thanh thao tác bên phải

Bước 2. Chọn sản phẩm cần chia tách

1. Tích chọn vào sản phẩm cần chia tách, điền số lượng sản phẩm cần chia tách;

2. Cài đặt kho xuất hàng của gói hàng mới (mặc định giống với kho xuất hàng của gói hàng ban đầu và hỗ trợ sửa đổi thủ công)

Chú ý:

 • Sản phẩm [Đã hủy] [Trả hàng/Hoàn tiền] sẽ được lọc trong cửa sổ bật lên
 • Kênh đặt hàng là Tiktok Shop, Lazada không được phép chỉnh sửa số lượng chia tách
 • Không thể chia tách tất cả các sản phẩm và không thể để trống gói hàng mặc định
 • Khi xác nhận chia tách, nếu đơn hàng đang trong nhiệm vụ phân phối hàng, vui lòng thử lại sau
 • Sau khi gói hàng được chia tách thành công, cài đặt thông tin giao vận mặc định của gói hàng sẽ được giữ lại, nhưng tiến trình phân phối đơn hàng sẽ bị xóa
 • ID gói hàng chia tách là ID gói hàng cục bộ, IDPKG gói hàng cục bộ + 8 chữ số, PKG00000001 ban đầu được tích lũy tuần tự

Bước 3. Đăng ký số vận đơn gói hàng chia tách

Chọn gói hàng cần đăng ký số vận đơn và nhấp vào "Đăng ký số vận đơn" ở phía dưới để đăng ký hàng loạt; hoặc nhấp vào "Đăng ký số vận đơn" ở cột thao tác phía bên phải gói hàng để đăng ký riêng lẻ;

Chú ý:

 • Mỗi gói hàng hỗ trợ đăng ký độc lập số vận đơn
 • Khi phương thức giao vận đơn đặt hàng của Tokopedia là giao vận chính thức của nền tảng, chỉ gói hàng mặc định mới hỗ trợ đăng ký số vận đơn lên nền tảng và gửi số vận đơn. Các gói hàng không mặc định chỉ có thể sử dụng giao vận tùy chỉnh hoặc OneShip và không tải lên nền chính thức
 • Khi phương thức giao vận của đơn đặt hàng SHOPLINE V1 là giao vận nối tiếp, chỉ gói hàng mặc định hỗ trợ đăng ký số vận đơn lên nền tảng và gửi số vận đơn. Các gói hàng không mặc định chỉ có thể sử dụng dịch vụ giao vận tùy chỉnh hoặc OneShip và không tải lên nền chính thức

Bước 4. Xác nhận giao hàng đối với gói hàng chia tách

Chọn gói hàng cần giao hàng trong trạng thái "Chờ giao hàng" và nhấp vào "Xác nhận giao hàng" ở dưới cùng để giao hàng hàng loạt hoặc nhấp vào "Xác nhận giao hàng" ở bên phải của gói hàng để giao hàng riêng lẻ;

 • Khi gói hàng của Tokopedia và SHOPLINE V1 được giao hàng, chỉ gói hàng mặc định được gửi để giao hàng mới được tải lên nền chính thức và gói hàng chia tách được gửi để giao hàng sẽ chỉ khấu trừ tồn kho chứ không tương tác với nền tảng
 • Đối với các kênh khác ngoài Tokopedia và SHOPLINE V1, các gói hàng chia tách hỗ trợ giao hàng và khấu trừ tồn kho độc lập

Bước 5. In gói hàng chia tách

Chọn gói hàng cần in trong trạng thái "Chờ giao hàng" và "Đã giao hàng", nhấn "In" bên dưới, chọn nội dung cần in và in hàng loạt hoặc nhấn "In" trên thanh thao tác bên phải của gói hàng, để in đơn lẻ

 • In mặt phiếu giao vận một cách độc lập cho mỗi gói hàng
 • In danh sách đóng gói một cách độc lập cho từng gói hàng và thông tin sản phẩm được in là thông tin sản phẩm gói hàng hiện tại
 • Tất cả các gói hàng dung chung một thông tin hóa đơn đặt hàng

 

Huỷ chia tách

Đơn hàng ở trạng thái [Chờ xử lý] [Chờ giao hàng] hỗ trợ hủy chia tách, đơn hàng ở các trạng thái khác không hỗ trợ hủy chia tách. Các quy tắc cụ thể như sau:

 1. Gói hàng mặc định ở trạng thái [Chờ xử lý] không hỗ trợ huỷ chia tách
 2. Gói không mặc định ở trạng thái [Chờ xử lý] hỗ trợ hủy chia tách gói hàng, khi chuyển gói hàng mặc định ra khỏi trạng thái [Chờ xử lý] thì số lượng gói hàng không mặc định trong cùng một đơn hàng lớn hơn 2 mới có thể hủy chia tách gói hàng.
 3. Ở trạng thái [Chờ giao hàng], tất cả các gói hàng của SHOPLINE V2, Lazada và đơn đặt hàng thủ công cũng như các gói không mặc định của Tokopedia và SHOPLINE V1 đều hỗ trợ hủy chia tách

 

Quy trình thao tác

Bước 1. Chọn gói hàng cần huỷ chia tách

Bước 2. Xác nhận hủy

 

Ví dụ về trường hợp huỷ gói hàng

Trường hợp 1 huỷ chia tách

Đơn hàng được chia tách thành các gói hàng A (mặc định), B và C. Khi gói hàng A và gói hàng B ở trạng thái [Chờ xử lý] và gói hàng C ở trạng thái [Chờ giao hàng]:

1. Gói hàng A không hỗ trợ hủy chia tách;

2. Gói hàng B và gói hàng C hỗ trợ hủy chia tách, sau khi hủy, toàn bộ sản phẩm trong gói hàng sẽ nhập vào gói hàng A.

 

Trường hợp 2 huỷ chia tách

Đơn hàng được chia thành các gói hàng A (mặc định), B và C. Khi gói hàng A ở trạng thái [Chờ giao hàng], gói hàng B ở trạng thái [Chờ xử lý] và gói hàng C ở trạng thái [Chờ giao hàng]:

1. Gói hàng A hỗ trợ hủy chia tách gói, sau khi hủy, gói hàng A chuyển về trạng thái chờ xử lý, ID gói hàng không thay đổi.

2. Gói hàng B không hỗ trợ chia tách (chỉ có 1 gói hàng B ở trạng thái "Chờ xử lý" nên không hỗ trợ)

3. Gói hàng C hỗ trợ hủy chia tách, sau khi hủy, Sản phẩm từ gói hàng C được gộp vào gói hàng B

 

Trường hợp 3 huỷ chia tách

Đơn hàng được chia thành các gói hàng A (mặc định), B và C. Khi gói hàng A ở trạng thái [Chờ giao hàng], gói hàng B ở trạng thái [Chờ giao hàng] và gói hàng C ở trạng thái [Chờ giao hàng]:

1. Các gói A, B và C đều hỗ trợ hủy chia gói và gói hàng sẽ được trả về [Chờ xử lý] sau khi chia gói

1) Nếu gói hàng A được huỷ chia gói trước, thì gói hàng B và C sẽ chuyển vào gói hàng A sau khi chia huỷ chia gói

2) Nếu gói hàng B hoặc gói hàng C hủy chia gói trước thì gói hàng C và gói hàng B sẽ được chuyển về [Chờ xử lý] để hợp nhất và gói hàng A sẽ được chuyển về [Chờ xử lý] để duy trì gói độc lập

 

 

 

Bình luận