Làm cách nào để quản lý tồn kho SHOPLINE POS?

Đối với những thay đổi về tồn kho tại SHOPLINE1.0 POS do nhập hàng, điều chuyển và kiểm kê gây ra, ShopHub hỗ trợ nhập dữ liệu tồn kho và quản lý nhiều kho hàng, đồng thời đảm bảo tồn kho khả dụng giữa các kênh được nhất quán thông qua tồn kho được chia sẻ.

 

I. Xây dựng quản lý đa kho SHOPLINE POS

ShopHub hỗ trợ quản lý kho đa địa điểm cho các cửa hàng SHOPLINE1.0 POS. Sau khi cửa hàng SHOPLINE được ủy quyền, hệ thống sẽ tự động đồng bộ kho kênh trong cửa hàng SHOPLINE POS đến "Kho"> "Tồn kho được chia sẻ".

1. Tạo nhiều kho ShopHub

Trong "Cài đặt" > "Cài đặt kho", nhấp vào "Tạo kho" để tạo nhiều kho ShopHub

2. Cài đặt quy tắc tồn kho:

Vào "Cài đặt" > "Cài đặt tồn kho" > "Quy tắc cập nhật tồn kho", bạn cần cài đặt "Quy tắc cập nhật tồn kho" theo cách thủ công cho kho nhiều địa điểm của cửa hàng SHOPLINE1.0 của mình, nghĩa là xây dựng quan hệ một-một giữa kho ShopHub và kho SHOPLINE.

Sau khi xây dựng quan hệ được hoàn tất, "Tồn kho được chia sẻ" sẽ cập nhật tồn kho khả dụng theo quy tắc khoảng tồn kho và duy trì tính nhất quán của tồn kho đa kênh thông tồn kho được chia sẻ.

  • Sửa đổi quy tắc cập nhật: Nhấp vào "Chỉnh sửa" trong thanh thao tác để sửa đổi hoặc xóa các quy tắc hiện có
  • Đồng bộ thông tin kho: Nhấp "Đồng bộ" trên thanh thao tác để làm mới kho SL

3. Phân kho đơn hàng

  • Thiết lập quy tắc phân kho

Trong giao diện "Cài đặt" > "Cài đặt đơn hàng" > "Phân kho đơn hàng", bạn có thể thiết lập kho xuất mặc định của SHOPLINE.

  •  Sửa đổi "Kho xuất"

Trên giao diện "Giao hàng đơn đặt hàng", nhấp "Chỉnh sửa" để vào trang chi tiết đơn hàng, nhấp "Chuyển đổi kho" để sửa đổi kho xuất của đơn hàng này.

  • Một đơn đặt hàng chỉ có thể được xuất hàng từ trong một kho xuất
  •  Sau khi giao hàng thành công, hệ thống sẽ tự động khấu trừ tồn kho của kho xuất

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo:

 

II. Nhận dữ liệu tồn kho SHOPLINE1.0 POS

1. Mở cài đặt "SHOPLINE POS sửa đổi tồn kho ở kho ShopHub"

Vào "Cài đặt" > "Cài đặt tồn kho" > "POS Sửa đổi tồn kho ở kho", nhấp vào thẻ "SHOPLINE POS Sửa đổi tồn kho ở kho ShopHub" để bật nút, sau khi được bật, sau khi bạn thao tác điều chuyển, nhập hàng và kiểm kê trên SL1.0 POS, dữ liệu tồn kho sẽ được đồng bộ đến ShopHub và tồn kho của SKU được liên kết trong ShopHub sẽ được sửa đổi.

2. Xem dữ liệu tồn kho bị kéo lấy

Sau khi mở cài đặt, hãy nhấp vào "Lịch sử bị kéo lấy trong tồn kho POS", bạn có thể xem lịch sử dữ liệu tồn kho POS bị ShopHub kéo lấy, lý do không thành công và các thông tin khác.

1-1. Trạng thái cập nhật

Trong cột "Trạng thái cập nhật", trạng thái kéo lấy của dữ liệu đơn đặt hàng POS sẽ được hiển thị, hiển thị "Cập nhật thành công" hoặc "Cập nhật không thành công".

 

Nếu việc lấy tồn kho POS không thành công, lý do không thành công cụ thể sẽ được hiển thị trong phần "Cập nhật không thành công". Có 4 lý do không thành công có thể như sau:

  • Kho kênh không được liên kết với kho ShopHub
  • SKU kênh không được liên kết với SKU ShopHub
  • ShopHub SKU liên kết với SKU kênh không được thêm vào kho ShopHub liên kết với kho kênh
  • ShopHub SKU liên kết với SKU kênh là SKU tổ hợp của ShopHub, không thể sửa đổi tồn kho cục bộ

 

1-2: Loại hình thao tác

Loại hình thao tác là chỉ các thao tác được thực hiện bởi đơn đặt hàng SHOPLINE POS trong nền, được chia thành ba loại: nhập hàng, kiểm kê và điều chuyển.

 

 

Bình luận